jak sprawdzić księgę wieczystą?
Data: 10 maja, 2024

Księgi wieczyste – wypis, wpis do księgi wieczystej

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym, który według swoich założeń ma przedstawiać faktyczny stan prawny nieruchomości, choć nie zawsze tak jest. Pozwala on dokładnie określić komu i jakie prawa przysługują do danej nieruchomości. Jeśli jesteś na etapie zakupu mieszkania lub innej nieruchomości, zdecydowanie powinieneś pamiętać o tym, że w takich sytuacjach zawsze przed dokonaniem ostatecznej decyzji warto zajrzeć do księgi wieczystej. Warto też wspomnieć, że od lat księgi wieczyste w Polsce prowadzone są w formie elektronicznej, co znacznie ułatwia zapoznanie się z ich treścią. Czym są księgi wieczyste? Jakie informacje zawarte są w księdze wieczystej? Ile kosztuje dokonanie wpisów w księdze wieczystej? Dowiedz się więcej!

Czym jest księga wieczysta?

Szukasz wymarzonej inwestycji, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania? Marzysz o własnym mieszkaniu? Z pewnością zgodzisz się z tym, że do zakupu nieruchomości trzeba się odpowiednio przygotować. Księga wieczysta jest jednym z najważniejszych dokumentów, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. To publiczny rejestr stanu prawnego nieruchomości. Oznacza to, że do zawartych w niej informacji każdy zainteresowany powinien mieć dostęp. Zapoznanie się z informacjami zawartymi w omawianym dokumencie zapewnia bezpieczeństwo pod względem prawnym każdej stronie transakcji. Warto podkreślić, że w razie potrzeby można w niej dokonywać wpisów aktualizujących stan prawny danej nieruchomości.

Kto może założyć księgę wieczystą?

Zastanawiasz się, kto może założyć księgę wieczystą nieruchomości? Otóż może to zrobić osoba mająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, właściciel/współwłaściciele nieruchomości lokalowej lub gruntowej oraz osoba, której zostało przyznane użytkowanie wieczyste na nieruchomości gruntowej. Wpisów do istniejącej już księgi wieczystej może także dokonywać osoba, które przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do danej nieruchomości, a także wierzyciel dysponujący prawem osobistym lub roszczeniem dotyczącym nieruchomości. Nie mogą oni jednak założyć nowej księgi wieczystej. Procedura założenia księgi wieczystej jest dosyć prosta, jednak wymaga złożenia odpowiednich dokumentów w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Każda osoba chcąca założyć księgę wieczystą musi przedstawić dokumenty potwierdzające jej tytuł prawny do nieruchomości oraz ponieść odpowiednie koszty sądowe.

Co znajduje się w księdze wieczystej?

Elektroniczne księgi wieczyste to niezwykle ważne dokumenty, które zawierają szereg istotnych informacji dotyczących wybranej nieruchomości. Przeglądanie ksiąg wieczystych pozwoli Ci między innymi poznać dane właściciela lub współwłaścicieli lokalu oraz dokładne położenie danej nieruchomości. Możesz zapoznać się również ze szczegółowym opisem nieruchomości, a także jej przeznaczeniem. Znajdziesz tam istotne informacje dotyczące powierzchni budynków, danych związanych z założeniem księgi, wniosków o wpis, hipoteki i hipoteki przymusowej, praw przysługujących osobom trzecim, ale także służebności czy praw pierwokupu lub dożywocia.

Działy w księgach wieczystych

Jeśli chcesz zapoznać się z księgą wieczystą wybranej nieruchomości i szybko znaleźć interesujące Cię informacje, powinieneś najpierw dowiedzieć się, z jakich działów składa się omawiany dokument. Pierwszy dział zawiera oznaczenie nieruchomości, a także wpisy praw związanych z własnością. Drugi dział zawiera wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego. Dział trzeci obejmuje wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych z wyłączeniem hipotek, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek. Z kolei ostatni, czwarty dział zawiera wpisy dotyczące właśnie hipotek. Przed sfinalizowaniem transakcji zdecydowanie warto zapoznać się z istotnymi informacjami zawartymi w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Zasady ksiąg wieczystych

W związku z tym, że rejestr ksiąg wieczystych jest publiczny – każda osoba, która ma numer identyfikacyjny danej księgi wieczystej może zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które są w niej zawarte. W tym kontekście warto poznać najważniejsze zasady dotyczące ksiąg wieczystych:

  • zasada jawności – oznacza, że informacje zawarte w księdze wieczystej są jawne i każdy może bez zbędnych utrudnień zapoznać się z nimi w dowolnym czasie;
  • zasada domniemania zgodności ze stanem faktycznym – oznacza, że zakłada się, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym;
  • zasada pierwszeństwa praw wpisanych – oznacza, że ograniczone prawa rzeczowe, które zostały wpisane do księgi wieczystej, mają pierwszeństwo przed prawami niewpisanymi;
  • zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych – oznacza, że jeśli pojawi się niezgodność między stanem prawnym nieruchomości, który został ujawniony w księdze wieczystej, a jej rzeczywistym stanem prawnym, to sytuację tę rozstrzyga się według treści księgi wieczystej na korzyść osoby, która nabyła własność lub inne prawo rzeczowe.

Ile kosztuje wpis do ksiąg wieczystych?

Musisz pamiętać o tym, że dokonując wpisu do księgi wieczystej, powinieneś liczyć się z pewnymi kosztami, którymi będziesz obciążony. W zależności od rodzaju wpisu opłata wynosi od 100 do 200 zł za pojedynczy wpis objęty wnioskiem wieczystoksięgowym. Natomiast jeśli chodzi o przeglądanie elektronicznych ksiąg wieczystych – usługa ta jest bezpłatna.

Wpis i wypis z księgi wieczystej

Chcesz wiedzieć, kiedy dokonuje się wpisu do księgi wieczystej? Należy to zrobić zawsze, gdy zmienia się sytuacja prawna danej nieruchomości. Oznacza to, że wpisu należy dokonać w przypadku zmiany właściciela, ustanowienia hipoteki przymusowej, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na danej nieruchomość, zawarcia umowy przedwstępnej lub dożywocia, ustanowienia służebności, ale także ustanowienia lub spłaty hipoteki. Poza tym warto pamiętać o tym, że wykreślenie pewnych informacji z księgi wieczystej jest także formą wpisu. Oznacza to konieczność złożenia wniosku o wpis.

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Treść księgi wieczystej dostępna jest dla każdego zainteresowanego, który posiada odpowiedni numer księgi wieczystej. Wystarczy wejść na portal internetowy Elektroniczne Księgi Wieczyste prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na wspomnianym portalu nie tylko możesz uzyskać ważne informacje, ale także złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej i nie tylko. Zapoznanie się z treścią księgi wieczystej jest możliwe po wybraniu identyfikatora sądu rejonowego prowadzącego daną księgę i wpisaniu właściwego numeru księgi wieczystej (wraz z cyfrą kontrolną).

Księgi wieczyste stanowią nieodłączny element każdej transakcji dotyczącej nieruchomości. Zawierają niezwykle cenne informacje dotyczące między innymi tego, komu i jakie prawa przysługują w kontekście danej nieruchomości. Właśnie dlatego planując zakupu nieruchomości, warto zawsze sprawdzić jej księgę wieczystą. Wgląd w tę dokumentację pozwala uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Daje to również możliwość upewnienia się co do legalności i bezpieczeństwa zawieranej transakcji.